Advocaat te Paard
Maet Advocaten

Transistorstraat 7
1322 CJ Almere
036 303 3085

jvanderwinden@maet.nl

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de advocaat en de cliënt gesloten overeenkomsten. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens de advocaat binden de advocaat uitsluitend, indien deze schriftelijk door hem of haar zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de cliënt uit.

2. Het ontstaan van opdrachten
De overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt kan schriftelijk en/of mondeling ontstaan. Indien de cliënt het bestaan van een mondelinge overeenkomst van opdracht betwist zal hij of zij deze betwisting kenbaar maken binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf het moment dat de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden door de advocaat aan cliënt bekend werden, bij gebreke waarvan de cliënt zijn of haar recht zal hebben verwerkt.

3. Het tarief
Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal de advocaat kenbaar maken welk uurtarief bij de uitvoering van de opdracht zal worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief BTW en exclusief eventuele kosten. Eveneens zal kenbaar worden gemaakt of er kantoorkosten in rekening zullen worden gebracht.

4. Kosten
Tijd gemoeid met dienstreizen in het kader van de behandeling van de opdracht zullen tegen het genoemde uurtarief in rekening worden gebracht. Daarnaast zullen reiskosten ter grootte van € 0,28 per gereisde kilometer in rekening worden gebracht. Verblijfskosten zullen alleen na overleg met de cliënt in rekening worden gebracht. Overige kosten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten, kunnen door de advocaat worden voorgeschoten. De advocaat behoudt zich het recht voor om voor deze kosten aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen.

5. Betalingen
Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de cliënt in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de advocaat is vereist. Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van betalingstermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling is de cliënt bovendien gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,00.

De advocaat behoudt zich het recht voor om de behandeling van het dossier, dan wel de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, te staken of te beëindigen wanneer en zolang de cliënt de facturen van de advocaat niet binnen de hierboven bedoelde betalingstermijn voldoet.

6. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade van de cliënt als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Op alle met de advocaat gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van met de advocaat gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Geheel Vrijblijvend...

Vragen? Neem contact met ons op!